ครูพี่กิ๊บ

"ครูพี่กิ๊บ"

วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา

• ปริญญาโท MBA University of Oxford (Full Scholarship)

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ครูพี่แนน

"ครูพี่แนน"

อริสรา ธนาปกิจ

• ปริญญาโท MBA Chulalongkorn U. SASIN Institute with University of Pennsylvania & Northwestern University

• ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ครู ดร.พี่นัน

"ครู ดร.พี่นัน"

นันท์ บุญยฉัตร

• ปริญญาโท และเอก วิศวกรรมศาสตร์ ทุนรัฐบาลเต็มจำนวน (ทุน ก.พ.) M.S. & Ph.D. in Materials Science & Engineering Carnegie Mellon University, USA

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่อาร์ม

"ครูพี่อาร์ม"

เจตวัฒน์ ประวัติ

• กำลังศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี-โท คณะรัฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบัตรสาขา Political Philosophy จาก University of Oxford

ครูพี่ไปป์

"ครูพี่ไปป์"

ศุภณัฐ ธนศิลป์

• ปริญญาตรี-โท Physics with Theoretical Physics Imperial College London ด้วย High First Class Honor’s degree (เทียบเท่า 4.00)

• เหรียญทองแดงฟิสิกส์โอลิมปิกระดับโลก ปี 2012 ครั้งที่ 43 ที่ประเทศ Estonia

ครูพี่ไอซ์

"ครูพี่ไปป์"

ชลพิสิฐ เกียรติเสวี

• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาตร์เคมี GPA 4.0 มหาวิทยาลัยมหิดล

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์เคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูพี่มา

"ครูพี่มา"

อัสมา ทองแสง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมการบิน และอวกาศ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ RMIT Australia first class honor (Weight average mark 87)

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา Marketing จาก RMIT Australia

ครูพี่แก้ม

"ครูพี่แก้ม"

จิตพิสุทธิ์ ตัณฑศิริ

• ปริญญาโท M.Sc. Entrepreneurship, University of Liverpool (Merit)

• ปริญญาโท M.Sc. International Business, University of Leeds (Merit)

• ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ครู ดร.พี่เบียร์

"ครู ดร.พี่เบียร์"

“ครู ดร.พี่เบียร์ ”

พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล

• ปริญญาเอก สาขา Biological Sciences, University of Liverpool, UK (ทุนเต็มจำนวน)

• Intercalated Bachelor of Science in Medical Science, Mahidol University, Thailand.

Skip to toolbar